Lesregelement

Lesreglement Tennisschool One2tennis

Voor u ligt de het tennisreglement van Tennisschool One2tennis (hierna: One2tennis) voor het tennisseizoen 2015-2016. Vanaf 1 april 2015 verzorgt One2tennis de jeugdtennislessen op TV Griffensteyn. Door middel van dit lesreglement willen wij (toekomstige) ouders/verzorgers1 van de kinderen die gebruik maken van de tennisles, informeren over alle zaken die te maken hebben met het nemen van tennisles op TV Griffensteyn.

Individuele tennisles is een lesuur van 30 of 60 minuten en is strikt persoonlijk.

1. Klassikale tennisles is een lesuur van 30 of 60 minuten aan meer dan twee leerlingen.

2. Bij individuele les heeft de leerling het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen.

3. De leerling dient om tennisles te kunnen krijgen lid te zijn van de tennisvereniging.

4. Inschrijven voor de tennisles kan op de website van One2tennis. Over de dag in de week en het tijdstip (en bij klassikale tennisles de groep) van de tennisles wordt de leerling vooraf op de hoogte gesteld. Op de website van One2tennis staat aangegeven in welke weken de tennislessen worden gegeven en wat de inhaalweken zijn.

5. Als de leerling niet verschijnt op de tennisles is dit voor rekening van de leerling.

6. Wanneer tennislessen door weersomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, gelden de navolgende regels:

  • Klassikale lessen:
    Bij de eerste drie tennislessen zal hiervoor in de plaats een theorieles of een conditieles gegeven worden in het clubhuis. De twee daarop volgende tennislessen die uitvallen, zullen worden ingehaald.
  • Bij individuele lessen:
    Bij de eerste tennisles zal hiervoor in de plaats een theorieles of een conditieles gegeven worden in het clubhuis. De twee daarop volgende tennislessen die uitvallen, zullen worden ingehaald.

7. Een tennisles die gestart is en moet worden gestaakt door weersomstandigheden, wordt gerekend als een volledige tennisles. Deze tennisles wordt niet ingehaald.

8. Doorgang van de tennisles wordt bepaald door de tennisleraar in (indien mogelijk) samenspraak met de verantwoordelijke persoon binnen de tennisvereniging voor de tennisbanen. Wanneer een tennisles niet doorgaat zal de tennisleraar tijdig afbellen. Wanneer de tennisleraar niet heeft afgebeld gaat dat de tennisles (of theorieles) door.

9. In een lessenreeks van 19 weken kan door de tennisleraar één theorie-uur worden ingelast voor de uitleg van de tennisspelregels of voor een videobespreking. Indien mogelijk zal hiervoor gebruik worden gemaakt van een tennisles die door de weersomstandigheden geen doorgang kan vinden.

10. Wanneer bij de lesindeling een groep niet geheel gevuld is (bijvoorbeeld 3 leerlingen in plaats van 4 leerlingen) worden:

  1. 1)  De leerlingen benaderd om tegen meerbetaling toch 60 minuten les te krijgen, of
  2. 2)  De lestijden navenant aangepast (dus 45 minuten in plaats van 60 minuten les).

11. Als een leerling zich niet aan de regels en afspraken tijdens de tennisles houdt, wordt hij/zij daar door tennisleraar op aangesproken. Zo nodig volgt er een waarschuwing. Als er na herhaaldelijke waarschuwingen geen verandering van het gedrag volgt, dan bespreekt de tennisleraar dit met de ouders en het kind. Als er ondanks de waarschuwing en het gesprek met de ouders, een tweede waarschuwing nodig is, dan volgt een (tijdelijke) schorsing van een tennisles. De tennisleraar gaat met de ouders in gesprek onder welke voorwaarden het kind weer kan deelnemen aan de tennisles. Wanneer het kind vervolgens nog steeds de regels en afspraken tijdens de tennisles niet nakomt of ernstig afwijkend gedrag vertoont dat als storend wordt ervaren, kan One2tennis besluiten om het kind uit te sluiten van de tennisles.

12. Bij ziekte/afwezigheid van de tennistrainer:
– Zal One2tennis een vervangende tennisleraar regelen; of
– Haalt de tennisleraar de betreffende tennisles op een nader te bepalen datum/tijdstip in; of – Vindt er restitutie van het lesgeld plaats.

13. Indien ouders een klacht hebben over de tennisles kunnen zij daarover in gesprek gaan met de tennisleraar. Mocht de klacht vervolgens nog steeds bestaan, dan kan contact opgenomen worden met One2tennis. Als de klacht daarna nog niet is weggenomen, kan de klacht ingediend worden bij het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren (VNT).

14. Ouders zijn gehouden tot het zelf aangaan van een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering ten behoeve van hun kind.2 Bij schade die ontstaat door toedoen van een kind tijdens de tennisles, zal aanspraak gemaakt worden op de aansprakelijkheidsverzekering en/of de ongevallenverzekering van het kind. One2tennis kan voor de bovengenoemde schade niet aansprakelijk gesteld worden. One2tennis is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of zoek raken van roerende zaken.

15. Op alle diensten van One2tennis zijn uitdrukkelijk de Algemene voorwaarden, de Betalingsvoorwaarden en het Privacyreglement van One2tennis van toepassing. Ouders verklaren zich bij afname van tennisles bekend en akkoord met het gestelde in de Algemene voorwaarden, de Betalingsvoorwaarden en het Privacyreglement. De Algemene voorwaarden, de Betalingsvoorwaarden en het Privacyreglement worden na de inschrijving per e-mail naar de ouders verstuurd.

1 In het vervolg wordt ouder(s)/verzorger(s) aangeduid met ouder(s).

2 Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen wanneer u een ongeval of schade bij iemand anders veroorzaakt, en u daarvoor aansprakelijk gesteld wordt. Een ongevallenverzekering dekt de financiële gevolgen wanneer u niemand aansprakelijk kunt stellen voor de schade van een ongeval.